image/svg+xml
image/svg+xml

Araştırma MerkezleriYenilenebilir Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi (BÜYENARUM)

Biyokütle, güneş, rüzgar ve hidrolik enerji gibi fosil yakıtlara alternatif; yenilenebilir, çevre dostu, temiz enerji kaynakları ile ilgili araştırma, inceleme, ölçüm ve izleme çalışmaları yapmak, ülke enerji açığının azaltılmasında yenilenebilir enerji kaynaklarından en üst düzeyde yararlanılabilmesi konusunda çözüm önerileri üretmektir.
 • Küresel iklim değişimini yavaşlatıcı yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili araştırmalarla ulusal ve uluslararası düzeyde farkındalık yaratmak,
 • Yenilenebilir enerji konusundaki mevcut teknolojileri ülkemize kazandırmak,
 • Biyoenerji üretiminde; enerji ormanlarının tesisi ve bakımı ile orman ve tarım işletmeciliği ürün ve artıklarından ısı, elektrik, biyoyakıt ve odun peleti gibi yeşil enerji üretimlerinin gerçekleştirilebilmesi konularında araştırma yapmak, kamu ve özel sektöre uygulama aşamalarında destek olmak,
 • Güneş, rüzgar ve hidrolik enerji konularında araştırma yapmak,
 • Enerji kullanımından kaynaklanan çevre kirliliğinin azaltılması için enerji ve çevre ilişkileri konusunda araştırmalar yapmak,
 • Ülkemizde sürdürülebilir kalkınmanın öncelikle yerli temiz enerji kaynakları ile sağlanabilmesi için projeler üretmek,>
 • Üniversitede yenilenebilir enerji konusunda yapılan araştırmaları desteklemek ve kamuoyunu yenilenebilir enerji konusunda bilinçlendirmek, aydınlatmak ve bilgilendirmek,
 • Merkezimiz ile diğer merkezler ve üniversiteler arası işbirliğini sağlamak, ortak çalışmalar yapmak, bilimsel ve teknik bilgi ve hizmet alışverişinde bulunmak,
 • Enerji uygulamaları konusunda, ilgili bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmaktır.

Orman Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (ORMÜRNARMER)
 • Yeni teknolojiler ve inovasyonlarla mevcut orman ürünleri sektöründeki klasik uygulamalarına yeni boyutlar kazandırmak,
 • Daha dayanıklı, hafif, sağlam ve ekonomik alternatif yeni malzemeler geliştirerek, sadece orman ürünleri sektörüne değil, ilâç biliminden, gıda sektörüne, savunma sanayinden otomotive ve benzeri sektörlere katkı sağlamak,
 • Düzenlenecek kongre, konferans, seminer ve çalıştaylar ile gerek akademik camiaya gerekse toplumun diğer kesimlerinde orman ürünleri konusunda farkındalık oluşturma açısından fayda sağlamak,
 • Merkez ile ülkedeki işletmelerle aktif çalışmalar sürdürerek üniversite–sanayi işbirliğine yeni bir boyut kazandırmak,
 • Üniversitenin önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim programına doğrudan katkıda bulunmak,
 • Ulusal ve uluslararası nitelikli yayın ve patent sayılarının artması sağlamak,
 • Merkezinin görevleri arasında sayılan araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetleri dışında teknoloji transferi, danışmanlık hizmetleri ve üretilen mal ve hizmetlerin kalite kontrol denetimi, mesleki eğitim gibi faaliyetleri yerine getirmek,
 • Merkezin bölgede bulunan diğer üniversiteler tarafından da etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayarak Üniversiteye ve Bartın iline canlılık kazandırmak.